Akadálymentes változat
Felhívások

Óvodapedagógus álláspályázat községünkben

Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 határozott idejű 2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4631 Pap, Kossuth út 91/D.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A teljes óvodai életet magába foglaló, nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok ellátása, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Pedagógiai Program alapján, a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

          Főiskola, óvodapedagógus,

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

          Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

          Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 Elvárt kompetenciák:

          gyermek centrikus szemlélet, kreativitás,empatikus készség, csapatmunka,

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

          szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszlóné Tóth Eleonóra nyújt, a 06-30-701-2614 -os telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

          Postai úton, a pályázatnak a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4631 Pap, Kossuth út 91/D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

          Elektronikus úton papovi@freemail.hu oldalon keresztül.

          Személyesen: Szaniszlóné Tóth Eleonóra, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4631 Pap, Kossuth út 91/D. .

 A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


Véradás településünkön

Helye: Ifjúsági ház (Pap, Kossuth út 95.)
Ideje: 2019. július 23-án (kedd) 9:30-11:30

Adj vért és ments meg három életet!

Részletek a plakáton!

Intézményvezetői álláspályázat Kisvárdán

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. november 1.- 2024. október 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Szent László utca 54.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Társuláshoz tartozó települések közig. területe, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapító okiratban meghatározott feladatok (megtekinthető Kisvárda Város Önkormányzatának Jegyzőjénél) ellátása, koordinálása. Az intézmény irányítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés.

        A 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2. számú melléklete szerint előírt szakirányú képzettség, vagy az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében előírt szakirányú képzettség.

        Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

        Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban van, vagy megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        Vállalja, hogy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendelet alapján a magasabb vezetői megbízásától – 2019. november 1-től – kezdődő egy éven belül alapozó képzésen, annak teljesítésétől számított 2 éven belül megújító képzésen vesz részt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 5 év vezetői gyakorlat

        államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt idegen nyelv ismerete (angol)

        szociális szakvizsga megléte

        adósságkezelési tanácsadó szakképesítés megléte

        szociális és gyermekjóléti módszertani központban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        képesítést, végzettséget igazoló, közjegyző által hitelesített okirat-másolatok (3 hónapnál nem régebbi)

        szakmai, vezetői gyakorlatról szóló eredeti igazolás

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja

        a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvételt és a képzés teljesítését

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén

        nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt és nem áll fenn vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leleszi Tibor elnök, Barabás Jánosné dr. jegyző nyújt, a 06-45-500-751, 06-20-296-7373 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/657-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/657-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Leleszi Tibor polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról, a szakmai bizottság véleményezési eljárását követően, a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül. A Társulási Tanács a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kisvarda.hu - 2019. július 17.

        a társulásban résztvevő önkormányzatok honlapja - 2019. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

2019. november 1. napjától határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő kinevezés szerinti munkakör: az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 2. melléklete szerinti szociális munkatárs vagy terápiás munkatárs, továbbá 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. melléklete alapján családsegítő; esetmenedzser/szociális diagnózist készítő esetmenedzser; tanácsadó; óvodai és iskolai szociális segítő

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


  Következő


Főoldal