4631 Pap Kossuth utca 102. +36 45 452 206 hivatal@pap.hu H, K: 8-16 | Sze: - | Cs: 8-16 | P: 8-13

Településünk képekben

© Fotók: Cseke László

Oktatási, Nevelési intézmények/tanácsadók

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Cím: 4631 Pap Kossuth út 75-79.
Telefon: 45/452-212
Honlap: http://www.kolcsey-pap.sulinet.hu/

Szabó Ferencné
vezetõ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Nincs könnyû dolga ma egyetlen oktatási intézménynek sem. A dinamikusan változó társadalmi és gazdasági környezetben biztos pontnak kell lenniük. Ezért céljaink is sokirányúak.

Számunkra legfontosabb, hogy boldog gyermekekkel találkozzunk nap mint nap.

„Csak boldog gyermekbõl lehet „boldog felnõtt,
s csak ezekbõl lehet boldog ország.”
Kodály Zoltán

Pedagógiai programunkat áthatja a gyermekközpontú szemléletmód. Az intézmény mûködését a közoktatási törvényben rögzített értékek szabják meg.

1821-bõl való legrégibb adatunk az iskoláról. Ez a református parókia és iskola. Az intézmény báró Horváth János Õméltósága felvigyázása alatt mûködött. A következõ dátum 1843, amikor tanítói lak épült, melyet többször átépítettek. Végsõ formáját 1890-ben nyerte el. Az egyházközséget és az iskolát sokan adománnyal támogatták, köztük gróf Bethlen József özvegye, Csiszár Erzsébet. 1890-ben Beke Árpád volt a községi tanító. 1890 és 1900 között nem mûködött községi iskola, majd 1900-tól Seres Gáspár tanító visszakapta javadalmát. A Vallási és Közoktatási Minisztérium 1903. szeptember 1-jétõl folyósít tanítói fizetést. 1948-ig Somogyi János volt az iskola igazgatója, majd 1948-76 között Jedla Árpád, 1976-1980-ig Villányi Géza, 1980-96 között Szabó Ferenc. Tõle felesége, Szabó Ferencné vette át az intézmény vezetését. 1996. augusztus 1-jén összevonásra került az iskola és az óvoda, Általános Iskola és Óvoda Pap néven.

Kölcsey Ferenc nevét intézményünk 2001. augusztus 1-jétõl viseli.

Fenntartónk: Pap Község Önkormányzata. A községünkben élõ családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér. Nevelõ- és oktató munkánk ehhez igazodik. Megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élõ, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását. Ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességû gyermekek fejlesztését is. Pedagógusaink fõ célja, hogy emberséget és tudást adjanak a felcseperedõ papi gyermekeknek.

Ezt fejezi ki intézményünk jelmondata is:

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!"
Kölcsey Ferenc

Személyi feltételek:
Iskolánk tanuló létszáma: 196 fõ
Évfolyamok száma: 8
Tanulócsoportok száma: 8
Napközis és tanulószobai csoportok száma: 3+1
Pedagógusok száma: 17 fõ
Technikai dolgozók száma: 10,5 fõ

Tantestületünk tagjai fogékonyak az újra és hajlandók maguk is újítani. Ezt bizonyítja, hogy az önképzésen kívül részt vettünk szervezett továbbképzéseken is. Kollégáink tehetségük, lelkesedésük, tapasztalatuk legjavát adva dolgoznak a gyermekek oktatásáért és neveléséért.

„A szívvel végzett munkától szívek sarjadnak."
Gárdonyi Géza

NEVELÕINK

1. Ács Erzsébet matematika szak
2. Bakosné Veréb Judit tanító
3. Baloghné Votyku Klára magyar-könyvtár
4. Farkas Andrásné tanító
5. Harmati Tamásné magyar-orosz-könyvtár
6. Juhász Andrásné biológia-mg.ism. és gyak., DÖK vezetõ
7. Kovács Gáborné tanító
8. Kovács Györgyné Dobrai Edit történelem-német
9. Kovács Zoltánné matematika-pedagógia-kémia
10. Kovácsné Koi Zsuzsa tanító
11. Kovácsné Kovács Tímea biológia-kémia
   
12. Oláh Zsigmondné biológia-földrajz
13. Oláh Zsuzsa tanító, óvónõ
14. Radvánszki Imréné tanító
15. Rajzingerné Fazekas Ágnes tanító
   
16. Szabó Ferencné tanító, óvónõ
17. Székelyné Szerafin Tünde matematika-testnevelés-informatika

 

Iskolánkban eredményes és színvonalas nevelõ-oktató munka folyik. A végzõs tanulók valamennyien tovább tanulnak középfokon, a túlnyomó többség érettségit adó iskolatípusban készül az életre.

A magyar közoktatás szakmai korszerûsítési törekvéseivel folyamatosan lépést tartunk, a képzési kínálatunkat igyekeztünk a klientúra elvárásaihoz igazítani. Ezt jelzik azok a változások is, amelyek az utóbbi években bekövetkeztek: 1997-ig orosz nyelvet tanítottunk. 1997. szeptember 1-jétõl német nyelvet tanítunk. Ekkortól a számítástechnikát is tanítjuk. Jelenleg 11 db gép áll a gyermekek rendelkezésére külön szaktanteremben, internet hozzáférési lehetõséggel.

Az iskolában hagyományos tantárgyszerkezetben és óratervvel folyik az oktatás. Kiemelten kezeljük a 4 alapkészség: írást, olvasást, számolást, beszédfejlesztést, valamint az egészséges életmódra nevelést, a matematika, magyar, német, számítástechnika oktatását, tehetséggondozást, felzárkóztatást. Felzárkóztató foglalkozások vannak minden osztályban magyarból és matematikából. Biztosítjuk a mindennapos testedzést, vannak délutáni foglalkozások (énekkar, tánc- és zeneoktatás /furulya, zongora/, mûvészeti oktatás). Tanulóink támogatására létrehoztuk a Papi Iskolás Gyermekekért Alapítványt.

Szakmai munkánk és a falu lakosainak bizalmának erõsítése érdekében 2002. 09. 01.?2004. 09.01. között kiépítettük a COMENIUS 2000 közoktatási minõségfejlesztési program I. intézményi modelljét.

Iskolánk kb. 3000 m2 területtel rendelkezik, melybõl 1800 m2 az épületek alapterülete, 1200 m2 pedig az udvar. Aránylag nagy területen fekszik, szép zöld övezetben. Az udvaron sétálópark, 2 sportudvar található, melybõl az egyik füves, a másik foci és kézilabdapálya együtt.

Tantermeink száma 10
Szaktanterem 3
Ebbõl számítógép terem
Tornaterem 1
Öltözõ 2
Ebédlõ 1
Konyha 1


Objektumaink száma bõvítésre szorul. Szükségünk van egy legalább 150 fõ befogadására alkalmas ebédlõre és 3 kisméretû tanteremre, mely kisebb létszámú tanulócsoportok befogadására alkalmas. Az iskolai bútorzat 60 %-ban elavult, cserére szorul. Taneszközeink mennyiségben, minõségben közepes szintûek, legalább 30 %-ban kiegészítésre vár. (pl.: számítógépeink 50 %-ban cserére, 50 %-a pedig felújítást igényel)

Az intézmény minõségpolitikája:

 • Mûködésünket a törvényesség, szakszerûség, hatékonyság jellemezze
 • A tágabb és szûkebb társadalmi elvárásoknak magas szintû megfelelés
 • Az iskolahasználóknak minõségi szolgáltatást nyújtani

Alapelveink:

 • Minõségpolitikánk irányvonalát döntõen behatárolják a tágabb és szûkebb társadalmi lehetõségek, elvárások, igények.
 • Demokratikus vezetési módszerekkel, partnerközpontúan, fõleg gyermekközpontúan, hatékonyan mûködni.
 • Nevelõ-oktató munkánk minden mozzanatával maximálisan szolgálni a gyermekek érdekeit.
 • Az eddiginél eredményesebb, versenyképesebb, otthonosabb iskolát teremteni, vonzóbb iskolai légkör kialakítása.
 • Iskolánk fenntartását a mobilitásban látjuk.
 • Elkötelezettség: az iskolavezetés teljes mértékben, tantestületünk nagy többségben elkötelezett a folyamatos minõségfejlesztés iránt, nyitott az új és hasznos dolgok felé.

Küldetésnyilatkozatunk

Létünk, jövõnk alapja, záloga a minõség. Számunkra a minõség a következõt jelenti:

tanulóink hosszú távon értékálló, versenyképes tudást szerezzenek,
sajátítsák el a konstruktív életvitelhez szükséges képességeket, készségeket,
valamint a pozitív életvezetéshez szükséges erkölcsi normákat.

?Örömünk az ezerarcú gyermek,
Feladatunk: a gyönyörûséges nevelés
Célunk: az értékes ember.?
Kozéki

Küldetésnyilatkozatunkban ÉRTÉKEINK fogalmazódnak meg:

Jó kapcsolattartás, együttmûködés a fenntartóval Tehetséggondozás, felzárkóztatás gyermekeink számára Számítógépes, internet- és nyelvoktatás színvonalának emelése
Esztétikus környezet megteremtése Hagyományok ápolása és megõrzése Nyílt, színvonalas rendezvények szervezése Jó munkahelyi légkör biztosítása

 

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok!"
Kazinczy

Mottónk: Együtt egymásért, jövõnkért! Szeretet és gondoskodás!

Iskolánk dolgozóinak legdrágább kincse a gyermek. Pedagógusaink mindent megtesznek azért, hogy tanítványaink megfeleljenek a mai kor elvárásainak. Mindezt szeretetteljes légkörben, a nevelésben érintettekkel, elsõsorban a szülõkkel, fenntartónkkal együttmûködve szeretnénk megvalósítani.

Minõségcéljaink (pedagógiai):

Munkánk hatékonyságának, hatásosságának javítás
Hatékonyság. Minél kevesebb ráfordítással, minél jobb eredményt elérni
Tanulmányi átlagunk minél jobban az országos átlag fölött legyen

Kiemelt feladatok:

 • Az alapkészségek folyamatos fejlesztése
 • Az egészséges életmódra nevelés (Egészségnevelési és környezetvédelmi program)
 • A tanulók testi-lelki állapotának javítása
 • Környezeti nevelés, környezetbarát szemlélet kialakítása
 • Gyermek- és ifjúságvédelem megerõsítése, felelõs tanár beállítása
 • Felzárkóztatás, felzárkóztató csoport szervezése
 • A hátrányos helyzetû tanulók segítése
 • Magatartási problémás tanulók segítése
 • Tehetséggondozás
 • Biztosítani a mindennapos testedzést
 • Mindennemû tevékenységünkkel segíteni a tanulói személyiség kiteljesedését

A tanórán kívüli tevékenységek széles skáláját kínáljuk diákjainknak. Programjainkkal a helyi kulturális igényeket is igyekszünk kielégíteni.

A délutáni foglalkozások fõ eleme a tehetséggondozás és felzárkóztatás. Tanulóink részt vehetnek szaktárgyi szakkörökön, énekkarban, informatikai képzésen. Biztosított számukra az állandó Internet-hozzáférés. A német nyelv tanításához és tanulásához nyelvi labor áll rendelkezésre.

Megemlékezéseink színvonalát kiváló majorette csoportjaink munkája emeli.

Diáksport keretében minden korcsoportban futballcsapat mûködik, a Diákolimpián jól szereplõ fiúk közül kerülnek ki az utánpótlás-válogatott tagjai. Évrõl-évre jó eredménnyel szerepel csapatunk a Vöröskeresztes versenyeken. Diákjaink ügyességüket és felkészültségüket a katasztrófavédelmi és a KRESZ versenyeken is bizonyítják. A mûvészeti oktatás keretében nép- és társastánc-oktatás, képzõmûvészeti oktatás és zeneiskolai képzés folyik: szolfézs, zongora, dob, furulya, fuvola és gitár hangszereken. Bekapcsolódunk a kistérségi versenyekbe, szavalóversenyekbe, ahol gyermekeink szépen szerepelnek.

EREDMÉNYEINK a 2004/2005 tanévben:

A tanévet új és hagyományõrzõ programok teszik színesebbé!
Fontosnak tartjuk hazánk nevezetességeinek megismerését, ezért minden évben tanulmányi kirándulásokat és nyári táborokat szervezünk. Az idén hagyományteremtõ céllal vettünk részt erdei iskolában, Petneházán a Sziget-tanyán. A természetismereti tudás bõvítésén kívül kézmûves foglalkozásokkal, lovaglással, túrákkal, múzeumlátogatással színesítettük programjainkat.

Méltó módon, színvonalas ünnepségekkel emlékezünk nemzeti és családi ünnepeinkre. Az iskolai ünnepségek rendezésében olyan formákat keresünk, amelyben minél több diák aktív résztvevõje lehet a megemlékezéseknek.

Rendezvényeink:

 • Október 6. és október 23.
 • Idõsek napja
 • Egészségnevelési napok
 • Mikulás
 • Karácsony
 • Kölcsey-Nap
 • Farsang
 • Március 15.
 • Föld Napja
 • Anyák Napja
 • Gyermeknap
 • Ballagás

A gyermeknapi rendezvényeket a szabadban töltjük, ahol különféle játékos versenyek, bemutatók szolgálják a gyermekek szórakozását. Évente 4-5 alkalommal szervezünk SULIDISCO-t, gyermekeink nagy örömére.

Dolgozóink hivatásuknak elkötelezett, szakmailag jól képzett emberek, akik Kölcsey szavait választották mottójuknak:

„.. tégy minden jót, ami tõled telik,
s mindenütt, ahol alkalom nyílik.”

 

Csemetekert Óvoda- Bölcsőde

ÓVODÁNK bemutatása

Óvodánk a település központjában helyezkedik el, egy impozáns épületegyüttes része. Tágas zöldövezet, park található a hátsó részében. Elõkertjében fából és fémbõl készült játékok, virágok, fák, cserjék találhatók. Udvara tágas, mozgásfejlesztésre kiválóan alkalmas. Igényességünket jelzi, hogy évek óta magasabb szinten és eredményesen mûködõ munkaközösségben segítjük a környezeti, anyanyelvi és hagyományõrzésre nevelés hatékonyságát. Kiemelt nevelési területnek tekintjük a játékot, mely sokféle megismerési és tanulási lehetõséget biztosít a gyermekek számára.

Az óvoda adottsága, a gyermeklétszám és a dolgozók létszáma kedvezõ. 6 felsõfokú végzettséggel rendelkezõ óvodapedagógus és 3 szakképzett dajka látja el a nevelési feladatokat. A jó munkahelyi légkör, a csoportszellem alkalmas az alkotó munka megvalósítására.

Célunk: Olyan szokástevékenységek kialakítása, amelyek a gyermek nyugodt, harmonikus, egészséges személyiségfejlõdését segítik elõ. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlõdésének biztosítása, szem elõtt tartva az iskolaérettséget, az egyéni bánásmódot, differenciálást.

Helyi Pedagógiai Programunk a környezeti nevelésre és hagyományõrzésre épül. 1998. szeptember 1-jétõl került bevezetésre, felülvizsgálata és módosítása 2004. június 30-ig megtörtént, amelyben a minõségirányítási célkitûzések és prioritások is helyet kaptak. Ez a program azért helyi, mert megjelenik a környezet ahol élünk, azok az adottságok, sajátosságok, melyek csak nálunk érvényesek. A környezet adott, az értékek bennünk vannak. Az értékeket, a szép iránti fogékonyságot, a természet szeretetét, a múlt értékeinek megbecsülését, a gyermekszeretetet kaptuk szüleinktõl, nevelõinktõl és mindazoktól, akik valamiképpen hatottak ránk személyiségükkel.

Programunk a gyermekek megismerõ tevékenységét veszi alapul, köré szervezzük a pedagógiai feladatokat. Ezek tudatában fogalmazzuk meg nevelési céljainkat, feladatainkat, amelyek a következõkre vonatkoznak:

 • a környezet megismerésére való nevelés
 • anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztése
 • mozgás
 • egészséges életmód szokásai
 • hagyományok ápolása a mindennapi teendõkön keresztül

Programunk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. A gyermekek képességeinek kibontakoztatása érdekében óvodánkban több képzési specialitással bõvítjük nevelõ-oktató munkánkat:

 • néptánc
 • ritmikus sportgimnasztika
 • balett
 • ökumenikus hitoktatás

Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembe vételével nevelhetõ, fejleszthetõ; nevelik, fejlesztik a társas kapcsolatok, az óvoda összes dolgozója. A felnõttek feltétel nélküli szeretetet sugározzanak, vagyis

„ Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre."

NEVELŐINK

01. Dohos Sándorné óvónõ
02. Kovács Istvánné óvónõ
03. Kovácsné Bacskai Ilona óvónõ
04. Polyák Lászlóné óvónõ
05. Szaniszlóné Tóth Eleonóra óvónõ
06. Takács Lászlóné óvónõ

 

Alkalmazotti közösségünk azt a célt tûzte ki maga elé, hogy óvodás gyermekeink számára biztosítja a minõségileg garantált, a fejlõdésüket elõsegítõ óvodai nevelést, ellátást. Ennek érdekében feladatként vállalja, hogy a nevelõmunka színvonalát, hatékonyságát a szülõk, a gyermekek, a dolgozók, a helyi közösségek és az oktatásirányítás számára láthatóvá teszi és számukra biztosítja szolgáltatásaival az elégedettséget.

„Ne erõszakkal oktasd a gyermeket tanulmányokra,
játszva tanuljanak.
Már csak azért is, hogy jobban megfigyelhesd,
melyiknek mire van hajlama!”
Platón

PAP logo feher

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyírségben fekvő, Kisvárda melletti település..

4631 Pap, Kossuth u 102.

+36 45 452 206

hivatal@pap.hu

EasyCookieInfo

Időjárás

booked.net